Молитва Отче наш на армянском языке (текст русскими буквами)

Աղոթքներ (молитвы)

ԱՂՈԹՔՆԵՐ

 (молитвы на армянском языке)

Տերունական աղոթք

Աղոթք Սուրբ Աստվածածնին

Սուրբ Ներսես Շնորհալի
 «Հավատով խոստավանիմ
«


Աղօթք
 
Սրբոյն
 
Գրիգորի
 
Նարեկացւոց — 

Բան
 
ԽԱԱղօթք
 
վասն
 
ական
 
չարի
 
և
 
լեզւի
 
չարի
Աղօթք
 
վասն
 
կապանաց
 
դիւաց
 
եւ
 
կախարդաց

աղանդաւորաց
 
եւ
 
դատաստանի
 
յաջողելոյ

Տէր

ողորմեա


Աղոթք ճաշից
 
առաջԱղոթք ճաշից
 
հետո

 
Գործ
 
սկսելուց
 
առաջ

Ճանապարհ
 
գնալուց
 
առաջ


Աղոթք
 
Սուրբ
 
Սարգսի
 
բարեխոսությանԱղոթք

 
Սուրբ
 
Գրիգոր
 
Լուսավորչի
 
բարեխոսության
 

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի «Մաղթանք Սուրբ Հոգի Աստծուն»

Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանի աղոթքը սուրբ Եկեղեցու դռան առջեւ


Աղոթք
 
ընդհանուր
 
ննջեցյալների
 
և
 
մանավանդ՝
 
հարազատների
 
և
 
երախտավորների 
համար

Աղօթք զօրաւոր առ երկնային զօրս (Молитва небесным силам)
Աղօթք առ սուրբ զինաւորս Քրիստոսի (Молитва святым воинам Христовым)Սաղմոս ԻԲ
(Псалом 22)
Սաղմոս ԻԶ (Псалом 26)Սաղմոս Ծ
(Псалом 50)Սաղմոս Ղ (Псалом 91)ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ

ԱՂՈԹՔ

(Господня молитва «Отче наш»)

Հա
՛
յր
մեր
որ
յերկինս
ես
,

Սուրբ
եղիցի
անուն
Ք
ո

Եկեսցէ
արքայութիւն
Ք
ո

Եղիցին
կամք
Քո

Որպէս
յերկինս
եւ
յերկրի
։

Զհաց
մեր
հանապազորդ

Տո
՛
ւր
մեզ
այսօր
.

Ե
ւ
թող
մեզ
զպարտիս
մեր
,

Որպ
է
ս
եւմ
եք

Թողումք
մերոց
պարտապանաց
։

Եւ
մի՛
տանիր
զմեզ
ի
փորձութիւն
,

Այլ
փրկեա՛
զմեզ
ի
չարէն
.

Զի
Քո
է
արքայութիւն
եւ
զօրութիւն

Եւ
փառք
յաւիտեանս
.
Ամ
Է
ն
:

ԱՂՈԹՔ

ՍՈՒՐԲ
ԱՍՏՎԱԾԱԾՆԻՆ
 (Молитва Святой Богородице)


Անկանիմք
առաջի
քո
,
սուրբ
Աստուածածին
,
և
աղաչեմք
զանարատ
զկոյսդ
,
բարեխօսեա

վասն
անձանց
մերոց
,
և
աղաչեա

զմիածին
Որդիդ
փրկել
զմեզ
ի
փորձութենէ
և
յամենայն
վտանգից
մերոց
:
Ամէն
։

Դո՛ւ, Տիրուհի, որ համարձակ ես քո Միածին Որդու առաջ, աղաչի՜ր Իր արյամբ գնված հոտի համար, որպեսզի Նա պահի Իրեն ապավինողներին չարի բոլոր որոգայթներից և զանազան փորձություններից։ Ամեն։
 


ՍՈՒՐԲ

ՆԵՐՍԵՍ
ՇՆՈՐՀԱԼԻ 


«ՀԱՎԱՏՈՎ
ԽՈՍՏՍՎԱՆԻՄ» (Святой Нерсес Шнорали «С верой исповедую»)

Ա

Հավատով
խոստովանում

Եվ
երկրպագում
եմ
Քեզ
,

Հա

յր
և
Որդի

և
Սուրբ
Հոգի
,

Անստեղծ
և
անմահ
բնություն
,

Արարիչ
հրեշտակների
և
մարդկանց

Եվ
բոլոր
եղածների
.

Ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

Բ

Հավատով
խոստովանում

Եվ
երկրպագում
եմ
Քեզ
,

Անբաժանելի

լույս
,

Միասնական
Սո

ւրբ
Երրորդություն

Եվ
մի

Ասվածություն
,

Արարի

չ
լույսի
և
հալածի

չ
խավարի
,

Հալածի

ր
իմ
հոգուց

Խավարը
մեղքերի
և
անգիտության
,

Եվ
լուսավորի

ր

Միտքն
իմ
այս
ժամին
`

Աղոթելու
ի
հաճույս
Քեզ

Եվ
Քեզանից
ընդունելու

Իմ
խնդրանքները
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

Գ

Հա

յր
երկնավոր
,

Աստվա

ծ
ճշմարիտ
,

Որ
առաքեցիր
Քո
սիրելի
Որդուն

Փնտրելու
մոլորյալ
ոչխարին
,

Մեղանչեցի
երկնքի
դեմ
և
Քո
առաջ
,

Ընդունի

ր
ինձ

Ինչպես
անառակ
որդուն
,

Եվ
հագցրու
ինձ

Նախկին
պատմուճանը
,

Որից
զրկվեցի
մեղքի
պատճառով
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

Դ

Որդի

Աստուծո
,
Աստված
ճշմարիտ
,

Որ
խոնառհվեցիր
հայրական
ծոցից

Եվ
մարմին
առար

Սուրբ
Կույս
Մարիամից

Մեր
փրկության
համար
.

Խաչվեցիր
,
թաղվեցիր

Եվ
հարություն
առար
մեռյելներից

Եվ
փառքով
համբարձվեցիր

Հոր
մոտ
.

Մեղանչեցի
երկնքի
դեմ
և
Քո
առաջ
,

Հիշի

ր
ինձ
ինչպես
ավազակին
,

Երբ
գաս
Քո
Արքայությամբ
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

Ե

Հոգի

Աստուծո
,
Աստված
ճշմարիտ
,

Որ
իջար
Հորդանան
 

Եվ
Վերնատուն

Եվ
լուսավորեցիր
ինձ
մկրտությամբ

Սուրբ
Ավազանի
,

Մեղանչեցի
երկնքի
և
Քո
առաջ
,

Մաքրի

ր
ինձ
վերստին
,

Աստվածային
Քո
հրով

Ինչպես
հրեղեն
լեզուներով
`

Սուրբ
առաքյալներին
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

Զ

Անստե

ղծ
բնություն
,

Մեղանչեցի
Քո
դեմ
իմ
մտքով
,

Հոգով
և
մարմնով
,

Մի

հիշիր
մեղքերն
իմ
նախկին

Քո
սուրբ
անվան
համար
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

Է

Ամեն
ինչ
տեսնո

ղ
,

Մեղանչեցի
Քո
դեմ
,

Մտքով
,
Խոսքով
և
գործով
,

Ջնջի

ր
ձեռագիրն
իմ
հանցանքների

Եվ
գրիր
անունն
իմ

Կյանքի
գրքի
մեջ
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

Ը

Գաղտնիքնե

ր
Քննող

Մեղա
Քեզ
կամա
և
ակամա
,

Գիտակցաբար
և
անգիտակցաբար
,

Թողությո

ւն
շնորհիր
մեղավորիս
.

Քանզի
ծնունդից
սուրբ
Ավազանի

Մինչև
այսօր

Մեղանչել
եմ

Քո
Աստվածության
առաջ

Իմ
զգայարաններով

Եվ
մարմնիս
բոլոր
անդամներով
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

Թ

Ամենախմա

ն
Տեր
,

Իմ
աչքերին
պահապա

ն
դիր

Քո
սուրբ
երկյուղը

Այլևս
անպատկառ
չնայելու
,

Եվ
ականջներիս
`

Չախորժելու
լսել

Չար
խոսքեր
,

Եվ
բերանիս
`
սուտ
չխոսելու
,

Եվ
սրտիս
`

Չարը
չխորհելու
,

Եվ
ձեռքերիս
,

Անիրավություն
չգործելու
,

Եվ
ոտքերիս
,

Չգնալու
անօրենության

Ճանապարհով
,

Այլ
ուղղի

ր
շարժումը
սրանց
`

Ամեն
ինչում
միշտ
լինելու

Ըստ
Քո
պատվիրանների
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

Ժ

Հո

ւր
կենդանի
Քրիստոս
,

Քո
սիրո
հուրը
,
որ
գցեցիր
երկրի
վրա

Բորբոքի

ր
իմ
մեջ
,

Որպեսզի
այրի
ախտն
իմ
հոգու
,

Եվ
սրբի
իմ
խղճմտանքը
,

Եվ
մաքրի
մեղքերն
իմ
մարմնի
,

Եվ
վառի
Քո
գիտության
լույսն

Իմ
սրտում
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

ժԱ

Հոր
իմաստությո

ւն
`
Հիսուս
,

Տո

ւր
ինձ
իմաստությունը
`

Ամեն
ժամ
Քո
առջև

Բարին
խորհելու
,
խոսելու
և
գործելու

Եվ
փրկի

ր
ինձ

Չար
մտքերից
,
խոսքերից

Եվ
գործերից
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

ժԲ

Բարիք
կամեցող
,

Տեր
կամարար
,

Մի

թող
ինձ

Անձիս
կամքով
գնալ
,

Այլ
առաջնորդի

ր
ինձ
`

Լինելու
միշտ

Ըստ
Քո
բարեսեր
կամքի
,

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

ԺԳ

Արքա

երկնավոր
,

Տո

ւր
ինձ
Քո
արքայությունը
,

Որ
խոստացար
Քո
սիրելիներին
,

Եվ
զորացրո

ւ
սիրտս
`

Մեղքերն
ատելու

Միայն
Քեզ
սիրելու

Եվ
կամքդ
կատարելու
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

ԺԴ

Խնամո

ղ
արարածների
,

Պահի

ր
Խաչիդ
նշանով

Հոգիս
և
մարմինս

Մեղքերի
պատրանքներից
,

Դևերի
փորձություններից
,

Անիրավ
մարդկանցից

Եվ
բոլոր
վտանգներից

Հոգու
և
մարմնի
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

ԺԵ

Բոլորի
պահապան
Քրիստոս
.

Թող
Քո
Աջը
հովանի
լինի
ինձ
վրա

Գիշեր
և
ցերեկ

Տանը
նստելիս
,

Ճանապարհ
գնալիս
,

Ննջելիս
և
արթնանալիս
,

Որպեսզի
երբեք
չսասանվեմ
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

ԺԶ

Աստվա

ծ
իմ
,
որ
բացում
ես
ձեռքդ

Եվ
լցնում
բոլոր
արարածներին

Քո
ողորմությամբ
,

Քե

զ
եմ
հանձնում
անձն
իմ
,

Դո

ւ
հոգա
և
պատրաստիր

Հոգուս
և
մարմնիս
կարիքներն

Այսուհետև
մինչև
հավիտյան
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

ԺԷ

Մոլորվածներին
դարձի
բերող
,

Ե

տ
դարձրու
ինձ

Իմ
չար
սովորություններից

Բարի
սովորության
,

Եվ
բևեռիր
իմ
հոգում

Սոսկալի
օրը
մահվան
,

Երկյուղը
գեհենի

Եվ
սերն
արքայության
,

Որպեսզի
զղջամ
մեղքերս

Եվ
գործեմ
արդարություն
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

ԺԸ

Անմահության
աղբյուր
,

Բխեցրո

ւ
Իմ
սրտից

Զղջման
արցունքներն

Ինչպես
պոռնիկին
,

Որպեսզի
լվանան
հոգուս
մեղքերը

Նախքան
հեռանալն
իմ

Այս
աշխարհից
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

ԺԹ

Պարգևի

չ
ողորմության
,

Պարգևի

ր
ինձ

Ուղղափառ
հավատով

Եվ
բարի
գործով

Եվ
Քո
սուրբ
Մարմնի

Եվ
Արյան
հաղորդությամբ

Գալ
Քեզ
մոտ
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

Ի

Բարերա

ր
Տեր
,

Ինձ
բարի
հրեշտակի

Հանձնիր

Հոգիս
քաղցրությամբ
ավանդելու
,

Եվ
անխռով
անցկացնելու

Դևերի
չարությունից
,

Որոնք
երկնքի
ներքո
են
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

ԻԱ

Լո

ւյս
ճշմարիտ
`
Քրիստոս
,

Արժանացրու
հոգիս

Ուրախությամբ
տեսնելու

Քո
փառքի
լույսը

Կոչման
օրը

Եվ
բարիքների
հույսով

Հանգչելու
արդարների
օթևաններում

Մինչև
Քո
գալստյան
մեծ
օրը
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

ԻԲ

Արդա

ր
դատավոր
,

Երբ
Հոր
փառքով
գաս

դատելու

Ողջերին
և
մեռյալներին
.

Մի

մտիր
դատի

Քո
ծառայի
հետ
,

Այլ
փրկի

ր
ինձ

Հավիտենական
հրից

Եվ
լսելի

արա
ինձ

Արդարների
կանչն
երանավետ

Դեպի
երկնքի
արքայությունդ
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

ԻԳ

Ամենողո

րմ
Տեր
,

Ողորմի

ր
բոլոր

Քեզ
հավատացողներին
,

Յուրայիններիս
և
օտարներին
,

Ծանոթներին
և
անծանոթներին
,

Ողջերին
և
մեռյալներին
,

Թողությո

ւն
շնորհիր

Նաև
թշնամինեչիս
և
ատողներին

Ինձ
դեմ
գործած

Հանցանքների
համար

Ետ
դարձրու
նրանց
չարությունից
,

Որ
ունեն
ինձ
դեմ
,

Որպեսզի
արժանի
լինեն
Քո
ողորմությանը
.

Եվ
ողորմի

ր
Քո
արարածներին

Եվ
ինձ
`
բազմամեղիս
:

 

ԻԴ

Փառավորյալ
Տեր
,

Ընդունի

ր
ծառայիդ
աղաչանքները

Եվ
ի
բարի
կատարիր

Իմ
խնդրանքները

Բարեխոսությամբ

Սուրբ
Աստվածածնի

Եվ
Հովհաննես
Մկրտչի

Եվ
Սուրբ
Սթեփանոս
Նախավկայի

Եմ
մեր
Սուրբ
Գրիգոր
Լուսավորչի

Եվ
սուրբ
առաքյալների
,

Մարգարեների
,

Վարդապետների
,
մարտիրոսների
,

Հայրապետների
,
ճգնավորների
,

Կույսերի
և
Քո
բոլոր

Երկնային
և
երկրային
սրբերի
.

Եվ
Քե՛զ
անբաժանելի
Սուրբ
Երրորդությանդ
,

Փա՜ռք
և
երկրպագություն
,

Հավիտյանս
հավիտենից
.

Ամեն
:

Սրբոյն
Գրիգորի
Նարեկացւոց — 

Բան
ԽԱ (Святой Григор Нарекаци «Книга скорбных песнопений», глава 41)

Որդի
Աստուծո
կենդանւոյ
,
օրհնեալ
յամենայնի
Հօրդ
ահաւորի
անքնին
ծնունդ
,
որ
տկարանայ
առ
ի
քէն
և
ոչինչ
:
Որ
ի
ծագել
անստւեր
նշուլից
ողորմութեան
քո
փառաց
`
հալին
մեղք
,
հալածին
դևք
,
ջնջին
հանցանք
,
խզին
կապանք
,
խորտակին
շղթայք
,
կենդանածնին
մահացեալք
,
բժշկին
հարուածք
,
ողջանան
վերք
,
բառնին
ապականութիւնք
,
տեղի
տան
տխրութիւնք
,
նահանջին
հեծութիւնք
,
փախնու
խաւարն
,
մեկնի
մեգն
,
մերժի
մառախուղն
,
փարատի
մռայլն
,
սպառի
աղջամուղջն
,
վարանայ
մութն
,
գնայ
գիշերն
,
տարագրի
տագնապն
,
չքանան
չարիքն
,
հալածին
հուսահատութիւնքն
,
և
թագաւորէ
ձեռն
քո
ամենակար
,
քաւիչդ
ամենայնի
:
Որ
ոչ
եկիր
կորուսանել
զմարդկան
ոգիս
,
այլ
կեցուցանել
.
թող
ինձ
զանթիվ
չարիսն
իմ
բազում
ողորմութեամբդ
:
Զի
դու
միայն
ես
յերկնի
անճառ
և
յերկրի
անզնին
,
ի
տարր
գոյի
և
յեզրս
ծագաց
աշխարհի
,
սկիզբն
ամենայնի
և
յամենայնի
ամենայն
լիմամբ
օրհնեալ
ի
բարձունս
:
Եւ
քեզ
ընդ
Հօր
և
Հոգւոյդ
սրբոյ
փառք
յաւիտեանս
.
ամէն

վասն
ական
չարի
և
լեզւի
չարի

Տէր
Աստուած
մարդասէր
,
մարդասիրի
Հօր
որդի
,
դու
ես
պահապան
եւ
օգնական
յուսացելոցս
ի
քեզ
ողորմութեամբ
քո
ի
ծառայս
,
եւ
պահեա

անփորձ
ի
չարէ
եւ
անսայթաք
յորոգայթէ
երեւելի
եւ
աներեւոյթ
թշնամւոյն
.
պահեա

ի
չար
աչաց
եւ
ի
չար
լեզուէ
,
ի
սրոյ
եւ
յամենայն
հարուածոց
երեւելոց
եւ
աներեւոյթից
պահեա

զծառայս
քո
.
ամէն
:  

վասն
կապանաց
դիւաց
եւ
կախարդաց
,
աղանդաւորաց
եւ
դատաստանի
յաջողելոյ

Թագաւոր
հզօր
,
ապաւէն
ծարաւելոց
,
փրկիչ
նեղելոց
,
որ
վասն
մեր
խոնարհեցար
ի
հայրական
ծոցոյ
եւ
առեր
մարմին
ի
սրբոյ
կուսէն
Մարիամայ
վասն
մերոյ
փրկութեան
,
մատնեցար
,
ըմբռնեցար
,
չարչարեցար
,
խաչեցար
եւ
թաղեցար
եւ
յարեար
ի
մեռելոց
,
եւ
համբարձար
փառօք
առ
Հայր
.
զարթո

զզօրութիւն
քո
եւ
ե

կ
ի
կեցուցանել
զգինս
արեան
քո
Տէ

ր
,
եւ
մի

տար
գերել
սատանայի
զքո
փրկեալս
,
եւ
մի

տար
բնակութիւն
չարին
`
զտաճար
անուանդ
քոյ
սրբոյ
.
եւ
մի

զլքեալս
քեզ
մարմին
եւ
անդամ
թողուլ
ի
կոխումն
եւ
ի
կատականս
չարին
.
այլ
գթա

ի
քո
արարածս
արարչական
սիրով
.
Տէ

ր
,
ողորմեա
մեզ
,
զի
ի
Խաչ
պարծելով
պարծեցաք
,
եւ
պահելով
պահեսէ
զմեզ
յերեւելի
եւ
աներեւույթ
թշնամւոյն
.
եւ
լիցի
պահապան
ծառայիս
Աստուծոյ
.
ամէն
:

Չար
իշխանքն
հալածին
,

Որք
ընդ
ծառայս
քո
մարտնչին
.

Երեւելով
նշան
Խաչին
,

Աներեւույթք
կործանեսցին
:

 

,
ողորմեա (Господи, помилуй)

Տէր
,
ողորմեա
.
Տէր
,
ողորմեա
.
Տէր
,
ողորմեա
.
Տէր
,
ողորմեա
:

Ամենասուրբ
Երրորդութիւն
,
տուր
աշխարհիս
խաղաղութիւն
.
և
հիւանդաց
բժշկութիւն
.
Ազգից
Հայոց
աիցելութիւն
:
 

Տէր
,
ողորմեա

 

Արի
Աստված
հարցն
մերոց
,
որ
ապաւէն
ես
նեղելոց
.
հաս
յօգնութիւն
ծառայից
քոց
,
լեր
օգնական
ազգիս
Հայոց

 

Տէր
,
ողորմեա

 

Ամենասուրբ
Երրորդութիւն
,
ի
քէն
հայցեմք
մեզ
օգնութիւն
,
ննջեցելոց
արքայութիւն
,
Ազգիս
Հայոց
սեր
,
միութիւն
:
 

Տէր
,
ողորմեա

 

Ողորմութիւն
մեզ
պարգևեա
,
զհիւանդ
հոգիս
մեր
բժշկեա
,
ի
բանսարկուէն
զմեզ
փրկեա
և
ի
չարեաց
անփորձ
պահեա
:
 

Տէր
,
ողորմեա

 

Խնդրեմք
ի
քէն
արտասուելով
և
պաղատիմք
զայս
ասելով
,
զմեղս
մեր
մի

յիշեսցես
,
այլ
գթութեամբ
քով
քավեսցես
:
 

Տէր
,
ողորմեա

 

Ժամանակին
Նինվէացւոց
.
Արագ
լուար
ձայնի
տղայոց
.
մի

բարկանար
մեղաց
մերոց
.
զի
ստեղծուած
եմք
ի
ձեռաց
քոց
:  
 

Տէր
,
ողորմեա

 

Ժամեա
մեզ
ի
յօգնութիւն
,
զի
մի

մտցուք
ի
փորձութիւն
,
մաքուր
մարմնով
լինիլ
ի
քուն
,
արդար
հոգւով
մնալ
արթուն
:
 

Տէր
,
ողորմեա

 

Յիսուս
Քրիստոս
.
կարող
Աստված
քեզ
աղաչեմք
բազկատարած
.
լուր
և
մաքրեա
զմեզ
ի
մեղաց
.
և
ազատեա
ի
փորձանաց
:   
 

Տէր
,
ողորմեա

 

Արի
,
արի
,
հովիւ
բարի
,
առ
ի
խնդիր
քո
ոչխարի
.
մեղաւոր
եմ
մեղաց
գերի
,
խնայեա
որդւոյ
անառակի
:
 

Տէր
,
ողորմեա

 

Սուրբ
Պատարագ
հացն
կենաց
,
ողորմութեան
մեզ
զդուռն
բաց
,
խոստովանիմք
Քրիստոս
Աստված
,
փրկեա
զաշխարհ
ի
փորձանաց
:    
 

Տէր
,
ողորմեա

 

Միջնորդութեամբ
Սրբոյ
Խաչին
և
անարատ
Սուրբ
ծնողին
.
զհեղումն
արեան
Փրկչին
.
ել
ի
խնդիր
փոքու
հօտին
:
 

Տէր
,
ողորմեա

 

Քո
անպատում
խոնարհութեամբ
և
կամաւոր
խաչելութեամբ
,
հաշտեա
ընդ
մեզ
Տեր
գթութեամբ
և
թող
զմեղս
ողորմութեամբ
:
 

Տէր
,
ողորմեա

 

Գովեալ
ես
դու
փայտ
փրկութեան
,
ամենօրհնեալ
յաղթող
նշան
.
ընդ
լուսակալ
առաւօտեան
,
ծագեա
մեզ
զլոյս
Արփիական

 

Տէր
,
ողորմեա

 

Աստուածածին
ամենօրհնեալ
.
զպաղատանս
մեր
ընկալ
.
ի
նեղութեան
ժամուս
հասեալ
,
առ
քեզ
գոչեմք
անձամբ
թախծեալ
:
 

Տէր
,
ողորմեա

 

Աստուածածին
զքեզ
ունիմ
յոյս
.
բարեխօսեա
մոլորելոյս
,
և
ողորմեա
Տէր
իմ
Յիսուս
,
հոգւով
մարմնով
կորուսելոյս
:
 

Տէր
,
ողորմեա

 

Բանին
Կենաց
բարձող
եղեր
,
զԱստուած
մարմնով
փառակրեցեր
առ
Տէր
Արքայն
բարեխօս
լեր
,
ի
փորձանաց
զմեզ
փրկել
:
 

Տէր
,
ողորմեա

 

Սրբուհի
մայր
ողորմութեան
,
քեզ
աղաչեմք
մեք
միաբան
,
բարեխօսեա
առ
Տէր
Արքայն
,
վասն
աշխարհիս
խաղաղութեան
:
 

Տէր
,
ողորմեա

 

Խնդրեմք
ի
քեն
Հայր
պատվական
,
Լուսավորիչ
ազգի
մարդկան
,
Տէր
Սուրբ
Գրիքոր
պետ
պարթևյան
,
լե

ր
մեզ
պարիսպ
և
պահապան
:
 

Տէր
,
ողորմեա

 

Ով
Սերովբէք
և
Քերովբէք
,
մեղաւորաց
ձայն
լսեցեք
,
զԱստուած
ընդ
մեզ
հաշտեցուցէք
անշէջ
հրոյն
ազատեցէք
:
 

Տէր
,
ողորմեա

 

Աղաչանօք
Սուրբ
հրեշտակաց
,
և
աղօթիւք
վերին
զօրաց
,
լուր
Տէր
ձայնի
մեղաւորաց
,
և
ազատեա
ի
փորձանաց
։
 

Տէր
,
ողորմեա
,
Տէր
,
ողորմեա
,
Տէր
,
ողորմեա
:

 

առաջ

Աշխարաբար

 

Խաղաղությամբ
ճաշակենք
այս
կերակուրը
,
որ
մեզ
համար
պատրաստված
է
Տիրոջ

կողմից


օրհնյալ
է
Տերն
Իր
պարգևներով
:
 
ԱՄԵՆ
:
 

Գրաբար

 

Ճաշակեսցուք
խաղաղութեամբ
զկերակուրս
,
որ
պատրաստեալ
է
մեզ
ի
Տեարնէ
.
Օրհնեալ

է
Տեր
ի 

պարգեւս
Իւր
.
  
ԱՄԵՆ
:

  

Աղոթք ճաշից
 
հետո
 
Զլիութիւն
ի
վերայ
սեղանոյս
անհատ
ու
աննուազ
արասցէ
Քրիստոս
Աստուած
մեր
,
որ

զմեզ 

կերակրեաց
եւ
լիացոյց
.
Նմա
փառք
յաւիտեանս

 

ԱՄԵՆ
:
 

Փա

ռք
կերակրողին
տիեզերաց
,
որ
զմեզ
կերակրեաց
եւ
լիացոյց
.
Նմա
փա

ռք
յաւիտեանս
.
 

ԱՄԵՆ
:

  

սկսելուց
առաջ
 

Զգործս
ձեռաց
մերոց
ուղի

ղ
արա
ի
մեզ
,
Տէ

ր
,
եւ
զգործս
ձեռաց
մերոց
յաջողեա

մեզ
:
 

Ուցո

զիս
,
Տէ

ր
,
առնել
զարդարութիւն
,
խոսիլ
զճշմարտութիւն
,
սիրել
զսրբութիւն
եւ
ատել
զաղտեղութիւն
,
խոտորիլ
ի
չարեաց
եւ
գնալ
ի
ճանապարհս
բարեաց

 

ԱՄԵՆ
:
 

 

գնալուց
առաջ
 

Տէ

ր
,
ուղղե

ա
զգնացս
մեր
ի
ճանապարհս
խաղաղութեան
:
Տէ

ր
,
ուղղեա

եւ
առաջնորդեա

հոգւոց
մերոց
եւ
ամենայն
հաւատացելոց

գմալ
ի
ճանապարհս
խաղաղութեան
եւ
ի
կեանս
արդարութեան
եւ
ի
կեանս
յաւիտենից
.
ԱՄԵՆ
:

Սուրբ
Սարգսի
բարեխոսության

Գերագույն
պատիվ
ստացար՝
բարեխոսելու
Բանն
/
Աստծուն
/,
խնդրանքները
կատարող
,
աղոթքները
լսող
,
Արագահաս
Սուրբդ
Սարգիս
,
գերիներին
ազատող
,
մեր
անձերի
համար
բարեխոսիր
Քրիստոսին
,
Ում
վայել
է
փառք
,
իշխանություն
և
պատիվ
,
այժմ
և
միշտ
և
հավիտյանս
հավիտենից
․ Ամեն
։

Երկնավոր
Թագավորի
Սուրբ
զորապետ
,
Անմահի
սիրով
աշխարհին
խաչված
սուրբդ
Սարգիս
,
պսակված
Տիրոջ
հաղթող
խաչով
,
մեր
անձերի
փրկության
համար
եղիր
բարեխոս
մեր
Տեր
ու
Փրկիչ
Հիսուս
Քրիստոսի
մոտ
,
Ում
վայել
է
փառք
,
իշխանություն
և
պատիվ
,
այժմ
և
միշտ
հավիտյանս
հավիտենից

Ամեն
։

Սուրբ
Գրիգոր
Լուսավորչի
բարեխոսության
 

Հայաստան
աշխարհի
հավատքի
հայր
,
աստվածագութ
ծնող
,
Սուրբ
Գրիգոր
Լուսավորիչ
,
աղոթքներով
հայցի՛ր
Երկնավոր
Հորից
,
Նրա
փառակից
Որդուց
և
Սուրբ
Հոգուց
,
որ
մաքրի
մեզ
մեղքերից
և
ապրենք
ճշմարիտ
հավատով

Ամեն
։

 

Գա՛նձ լոյսի, փառակի՛ց՝ Որդուն, անճա՛ռ զօրութիւն, ահե՛ղ մեծութիւն, անբա՛ւ բնութիւն։ Լո՛յս՝ լոյսից, Ոգի՛ Բարձրեալի, պատկե՛ր անփոփոխ, պա՛րզ, անզննելի՛։ Արարի՛չ հոգիների ստեղծո՛ղ մարմինների, անո՛ւն պաշտելի, ճշմարի՛տ, բարի՛, անեղծանելի՛։ Հօր հետ էակից եւ Տէ՛ր բոլորի, աղաչո՜ւմ ենք՝ ահա ընդունի՛ր Քեզ դաւանողներիս երկրպագութիւնն ի հաճութիւն Քեզ։

 

Տաճա՛ր Աստուծոյ եւ բնակարան Սուրբ Հոգու, որ քեզանից սուրբ Աւազանով կանչեց որդեգրուելու երկնաւոր Հօրը։ Այսօր քո մէջ կամեցաւ պատարագուել անարատ Գառը։ Եւ ես եկայ քո դռների առաջ եւ աղաչում եմ քեզ՝ մաքրի՛ր ինձ վերստին լուացմամբ, սրբի՛ր մեղքերից եւ արժանի՛ արա մտնելու սուրբ Սեղանիդ առաջ՝ երկրպագելու․ ամէն։

  

ընդհանուր
ննջեցյալների
և
մանավանդ՝
հարազատների
և
երախտավորների
համար

Այլև
աղաչում
և
խնդրում
եմ
Քեզանից
,
ո՛վ
բազմագութ
Աստված
,
մեր
ազգի
հին
ու
նոր
և
բոլոր
հավատքով
ու
հույսով
ի
Քեզ
ննջածների
համար

և
մանավանդ՝
իմ
մարմնավոր
և
հոգևոր
ծնողների
,
եղբայրների
,
քույրերի
,
ազգականների
,
սիրելիների
և
բարեկամների
համար
,
նաև՝
հոգևոր
վարդապետների
,
բարի
/
գործերի
/
մեջ
կրթողների
և
ուսուցիչների
և
մեր
բոլոր
ի
Քեզ
ննջած
աշխատավորների
և
երախտավորների
համար
,
որոնց
հիշի՛ր
Քո
ողորմությամբ
Քո
գալստյան
մեծ
Օրը
,
թողություն
շնորհիր
նրանց
բոլոր
մեղքերին
ու
սխալներին
և
դասի՛ր
Քո
սուրբերի
հետ
աջակողմյան
դասում
և
տո՛ւր
լսել
Քո
երանավետ
բարբառը
,
թէ՝
եկէ՛ք
,
Իմ
Հօ՛ր
օրհնյալներ։
Եվ
,
ըստ
նրանց՝
մեր
հանդեպ
երախտիքների
,
մեկի
դիմաց
բյուրապատի՛կ
հատուցիր
նրանց
հոգիներին
և
անդատապա՛րտ
դարձրու
մեզ
նրանց
պարտքից։
Եվ
Քեզ
փա՜ռք
հավիտյանս
հավիտենից

Ամեն
։
  

Անեղ անմահ Արարչին սպասաւորք անմարմինք՝ վերին զօրացն դասապետութիւնք։ Աթոռք, Քերովբէք և Սերովբէք, Տէրութիւնք, Զօրութիւնք և Իշխանութիւնք, Պետութիւնք, Հրեշտակապետք և Հրեշտակք, Միքայէլ և Գաբրիէլ, Պետք վերնական զօրացն դասուց, որք անլռելի ձայնիւ փառաբանութիւն մատուցանէք ամենասուրբ Երրորդութեանն, և երեքսրբեան ձայնիւ եղանակէք զերգս՝ ասելով․ «Ողորմեա՛, դո՛ւ ստեղծեր մի՛ կորուսաներ, զգործս ձեռաց քոց մի՛ անտես առներ»․ օգնական  և պահապան լերո՛ւք ծառայիս Աստուծոյ․ ամէն։  
 

 

Բ
արեխօսութեամբ սուրբ զօրավարացն, սրբոյն Սարգսի զօրավարին և որդւոյ նորա Մարտիրոսին, և սրբոյն Թէոդորոսի զօրավարին, Գէորգայ զօրավարին և Մերկերիոսի զինաւորին․ Անդրէի զօրավարին, և չորից զինուորացն՝ Բասոսի, Եւսեբի, Եւտիքի և Բասիլիդեայ, սրբոյն Մինասայ, Երմոգինեայ և Գրաբոսի, և սրբոց Ատովմեանց, Ոսկեանց, և Սուքիասանց, Խարիթեանց և այլ ամենայն սրբոց բարեխօսութեամբն պահեա՛ զծառայս Քո․ ամէն։

(Псалом 22)

Տէրը կհովուի ինձ, եւ ինձ ոչինչ չի պակասի։

Այնտեղ, դալար վայրում ինձ բնակեցրեց եւ հանդարտ ջրերի մօտ ինձ սնուցեց։

Ինձ դէպի իմ անձը դարձրեց եւ առաջնորդեց արդարութեան ճանապարհով Իր անուան համար։

Թէպէտ եւ ես գնամ մահուան ստուերներում, չեմ վախենայ չարից, քանզի Դո՛ւ, Տէ՛ր, ինձ հետ ես։

Քո ցուպը եւ գաւազանը՝ նրանք կմխիթարեն իմձ։

Իմ առաջ պատրաստեցիր սեղանը՝ դէմ յանդիման իմ նեղիչներին։

Օծեցիր գլուխս իւղով, Քո բաժակը որպէս անապակ գինի ինձ արբեցրեց։

Քո ողորմութիւնը, Տէ՛ր, ինձ հետ թող լինի իմ կեանքի բոլոր օրերում՝ երկար օրեր բնակուելու Տիրոջ տանը։

Փա՜ռք Հօրը եւ Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից

ամէն։

 

Սաղմոս ԻԶ (Псалом 26)

Տէրն է իմ լոյսը եւ կեանքը, ես ումի՞ց վախենամ, Տէրն է իմ կեանքի ապաւէնը, ես ումի՞ց դողամ։

Երբ չարերը՝ իմ նեղիչները եւ թշնամիները, մօտեցան մարմինս ուտելու, նրանք տկարացան եւ ընկան։

Եթէ պատերազմ պատրաստուի իմ դէմ, իմ սիրտը չի երկնչի, թէ ճակատամարտ բարձրանայ ինձ վրայ,

սակայն, այսուհանդերձ, Քեզ կապաւինեմ, Տէ՛ր։

Մի բան խնդրեցի Տիրոջից եւ նոյնն եմ աղաչում՝ կեանքիս բոլոր օրերը բնակուեմ Տիրոջ տան մէջ։

Տեսնելու Տիրոջ վայելչութիւնը եւ Նրա տաճարի մէջ հրամայելու։

Չար օրն ինձ ծածկեց Իր խորանում, Իր խորանի թաքստոցում ինձ պատսպարեց։

Ժայռից վեր բարձրացրեցիր ինձ եւ այժմ բարձրացրո՛ւ իմ գլուխը թշնամիներիս վրայ։

Կշրջեմ եւ Նրա խորանում կմատուցեմ օրհնութեան պատարագ, կօրհնեմ եւ սաղմոս կասեմ Տիրոջը։

Լսի՛ր, Տէ՛ր, իմ ձայնը, քանզի Քեզ կանչեցի, ողորմի՛ր ինձ եւ լսի՛ր ինձ, քանզի Քեզ դիմեց իմ սիրտը, եւ իմ

հայեացքը, Տէ՛ր, փնտրեց Քո հայեացքը։

Մի՛ դարձրու Քո երեսն ինձանից եւ բարկութեամբ մի՛ լքիր Քո ծառային։

Տէ՛ր, իմ օգնակա՛նը եղիր, մի՛ անարգիր ինձ եւ մի՛ թողնիր ինձ, Աստուա՛ծ Փրկիչ իմ։

Իմ հայրը եւ մայրը թողեցին ինձ , եւ Տէրն ինձ ընդունեց։

Օրէնսգէ՛տ արա ինձ, Տէ՛ր, Քո ճանապարհի մէջ, առաջնորդի՛ր ինձ Քո ուղիղ շաւիղներով։

Մի՛ մատնիր ինձ իմ նեղիչների ձեռքը իմ թշնամիների պատճառով։

Մեղքերի վկաները բարձրացան ինձ վրա եւ իրենց անօրենութեամբ ստեցին իմ մասին։

Հաւատացի, որ կտեսնեմ Տիրոջ բարութիւնը կենդանեաց երկրում։

Սպասի՛ր Տիրոջը եւ քաջալերուի՛ր, թող զօրանայ քո սիրտը, եւ սպասի՛ր Տիրոջը։

Փա՜ռք Հօրը եւ Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից

ամէն։

(Псалом 50)

Ողորմի՛ր ինձ, Աստուա՛ծ, ըստ Քո մեծ ողորմութեան, ըստ Քո առատ գթութեան քաւի՛ր

իմ 

անօրէնութիւնները։

Առաւե՛լ լուա ինձ իմ անօրէնութիւններից եւ մաքրի՛ր ինձ իմ մեղքերից։

Իմ անօրէնութիւնները ես ինքս գիտեմ, եւ իմ մեղքերն իմ առջեւ են ամեն ժամ։

Քո դէմ միայն մեղանչեցի, Տէ՛ր, եւ Քո առջեւ չարիք գործեցի։ Այնպէս որ արդար կլինես

Քո խօսքերում եւ 

յաղթող՝ դատելիս։

Անօրենութեամբ յղացաւ եւ մեղքի մէջ ծնեց ինձ իմ մայրը։

Դու, Տէ՛ր, չշմարտութիւնը սիրեցիր, անյայտներն ու ծածկուածները Քո իմաստութեամ յայտնեցիր ինձ։

Ցողի՛ր ինձ մշտիկով, եւ մաքուր կլինեմ, լուա՛, եւ ձիւնից էլ սպիտակ կլինեմ։

Լսե՛լ տուր ինձ ցնծութիւն եւ ուրախութիւն, եւ կցնծան ոսկորներն իմ տառապած։

Դարձրո՛ւ երեսդ իմ մեղքերից եւ քաւի՛ր իմ բոլոր անօրէնութիւնները։

Սուրբ սի՛րտ հաստատիր իմ մէջ, Աստուա՛ծ, եւ ուղիղ հոգի՛ նորոգիր իմ ներսում։

Մի՛ զրկիր ինձ, Տէ՛ր, Քո երեսից, եւ մի՛ հանիր ինձանից Քո Սուրբ Հոգին։

Տո՛ւր ինձ Քո փրկութեան ցնծութիւնը եւ Քո տիրական Հոգով զորացրո՛ւ ինձ։

Անօրեններին կսովորեցնեմ Քո ճանապարհը, եւ ամբարիշտները դէպի Քեզ կդառնան։

Փրկի՛ր ինձ արիւնահեղութիւնից, Աստուա՛ծ, Աստուա՛ծ իմ փրկութեան, կցնծայ իմ

լեզուն Քո 

արդարութեամբ։

Տէ՛ր, եթե իմ շուրթերը բանաս, իմ բերանը կերգի Քո օրհնութիւնները։

Թէ կամենայիր, զոհեր կմատուցէինք, բայց ողջակէզներն իսկ Քեզ հաճելի չեղան։

Զոհն Աստծուն խոնարհ հոգին է, սուրբ սիրտն ու խոնարհ հոգին Աստուած չի արհամարհում։

Բարի՛ արա, Տէ՛ր, Քո կամքով Սիոնին, եւ թող շինուեն Երուսաղէմի պարիսպները։

Այնժամ կհաւանես արդարութեան զոհերը, երբ զուարակները որպէս

ուխտի պատարագներ բարձրացնեն 

Քո սեղանին։

Փա՜ռք Հօրը եւ Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից

ամէն։

 

Սաղմոս Ղ (Псалом 91)

Ով ապրում է Բարձրեալի օգնութեամբ, Աստուծոյ հովանու տակ կբնակուի երկնքում։

Կասի Տիրոջը

«Իմ պաշտպանն ու պահապանն ես, Աստուա՛ծ»

եւ ես յոյսս դրել եմ Նրա

վրայ։

Նա կփրկի ինձ որսողի որոգայթից եւ խռովութեան խօսքերից։

Իր թիկունքի վրայ կվերցնի քեզ, Նրա թեւերի հովանուն կյուսաս։

Կզրահապատի քեզ Նրա ճշմարտութիւնը։

Չես վախենայ գիշերուայ զարհուրանքից եւ ոչ էլ՝ ցերեկը սլացող նետից, խաւարում

շրջող չարքից, կէսօրուայ դիւային գայթակղութիւնից։

Քո [ձախ] կողմում հազարներ կընկնեն, եւ բիւրեր՝ աջ կողմումդ, եւ քեզ ոչինչ չի

մերձենայ։

Այլ դու աչքերովդ միայն կնայես եւ կտեսնես մեղաւորների պատիժը, քանզի Դու,

Տէ՛ր, իմ յոյսն ես։

Բարձրեալին քեզ ապաւէն արեցիր, չարիք քեզ չի պատահի, եւ տանջանքներ չեն

մերձենայ քո յարկին։  

Իր հրեշտակներին պատուրել է քեզ համար, որ պահեն քեզ քո բոլոր

ճանապարհներում։

Իրենց բազուկներին կվերցնեն քեզ, որպէսզի ոտքդ քարի երբեք չդիպչի։

Իժերի եւ քարբերի վրայ կքայլես եւ ոտնակոխ կանես առիւծն ու վիշապը։

«Քանզի Ինձ ապաւինեց, կփրկեմ նրան, հովանի կլինեմ նրան, քանի որ ճանաչեց Իմ

անունը։

Կարդասցէ առ Իս, եւ Ես լուայց նմա եւ առ նմա եղէց ի նեղութեան։

Փրկեցից եւ փառաւոր արարից զնա, երկայն աւուրբք լցուցից եւ ցուցից նմա

զփրկութիւն Իմ»։  

Փա՜ռք Հօրը եւ Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն այժմ եւ միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից

ամէն։

Молитва на армянском языке

Религиозное чтение: молитва на армянском языке в помощь нашим читателям.

Hay mer – отче наш на армянском текст песни

ՍՈԻՐԲ ԵՂԻՑԻ ԱՆՈԻՆ ՔՈ։

ԵԿԵՍՑԷ ԱՐՔԱՅՈԻԹԻԻՆ ՔՈ,

ԵՂԻՑԻՆ ԿԱՄՔ ՔՈ ՈՐՊԷՍ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵԻ ՅԵՐԿՐԻ։

ՋՀԱՑ ՍԵՐ ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ ՏՈԻՐ ՍԵԶ ԱՅՍՕՐ։

ԵԻ ԹՈՂ ՍԵԶ ԶՊԱՐՏԻՍ ՍԵՐ,

ՈՐՊԷՍ ԵԻ ՍԵՔ ԹՈՂՈԻՍՔ ՍԵՐՈՑ ՊԱՐՏԱՊԱՆԱՑ։ ԵԻ ՍԻ ՏԱՆԻՐ ՋՍԵՋ Ի ՓՈՐՁՈԻԹԻԻՆ,

ԱՅԼ ՓՐԿԵԱ ՋՍԵՋ Ի ՉԱՐԷ։

ԶԻ ՔՈ է ԱՐՔԱՅՈԻԹԻԻՆ ԵԻ ՋՕՐՈԻԹԻԻՆ

ԵԻ ՓԱՈՔ ՅԱԻԻՏԵԱՆՍ. ԱՍԷՆ։

на армянском языке, русскими буквами (транслитерация)

екесце аркаютюн ко, ехицин камк ко

ворпес hэркинс ев hэркри,

джhац мэр hанапазорд тур мез айсор,

ев тох мэз зпартис мер, ворпэс

ев мэк тохумк мероц партапанац,

ев ми танир змез и порцутюн, айл пркеа змез и чаре,

зи ко э аркаютюн, ев зорутюн ев, парк hавитянс,

 • На Армянском- HAYR MER- ergich- Karen Torosyan .

На Армянском- HAYR MER- ergich- Karen Torosyan. . Отче Наш-Молитва-: Армянская Апостольская .

 • Армянская молитва

  Слайдшоу фотографий под музыку Дживана Гаспаряна с чтением молитвы » Отче наш» на армянском языке. . amen hayr mer Eova.

 • Права на тексты песен, переводы принадлежат их авторам. Все тексты и переводы представлены для ознакомления.

  Обсуждения

  † Молитвы на Армянском (с переводом)

  41 сообщение

  և Հոգւոյն Սրբոյ

  (hanun Hor ev Vordvo, ev Hogvujn Srbo)

  Հայր մեր, որ յերկինս ես,

  (Hayr Mer wor herkins es)

  Սուրբ եղիցի անուն Քո,

  (Surb eghici anun Qo)

  Եկեսցէ արքայությիւն Քո,

  (ekesce arkayutyun Qo)

  (eghicin kamq Qo)

  որպէս յերկինս և յերկրի:

  (worpes herkins ev herkri )

  Զհաց մեր հանապազորդ

  ((ы)zhac mer hanapazord )

  Եվ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր,

  (ev togh mez (ы)zpartiz mer)

  Որպես և մեք տողումք մերոց պարտապանաց:

  (worpes ev meq toghumq meroc partapanac)

  Եվ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն,

  (Yev mi tanir (ы)zmez i pordzutyun),

  Այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն:

  (Ayl prkea (ы)zmez i charen)

  Զի քո է արքայութիւն և զորութիւն, և փառք յաւիտեանս.

  (Zi Qo e arqayutyun, ev zorutyun, ev parq haviteans)

  Лсир айс дзайн, ов Аствац.

  Еркар кянк тур hайрапэтин,

  Еркар орэр hайоц hор.

  Тэр, ансасан паhир Ду мишт,

  Ко иск hимнац Майр Атор.

  Молитва к Пресвятой Богородице

  (молитва из Жамагира).

  Ev aghachum anarat Kuysid

  Barekhosir mer andzanc hamar

  Ev aghachir Miacin Vordut,

  phrkel mez phordzutyunic

  ev mer bolor vtangneric.

  ( Пред Тобой преклоняемся,

  Тебе молимся, Пречистая Дева,

  замолви слово и помолись за нас

  Сыну Твоему Единородному,

  чтоб избавил нас от искушения и

  грозящих нам бед. )

  Տե՛ր, փրկիր մեզ և քավիր մեր մեղքերը քո սուրբ անվան համար:

  Սուրբ և պատվական խաչիդ հովանու ներքո խաղաղությամբ պահիր Քեզ ապավինած և Քեզ վրա հույս դրած ժողովրդին:

  Փրկիր երևելի և աներևույթ թշնամիներից:

  Արժանի դարձրու գոհությամբ փառավորելու Քեզ Հոր և Սուրբ Հոգու հետ, հավիտյաններից հավիտյանս։ Ամեն:

  Хайр мер вор еркинсс ес,

  Сурб ехеци анун Ко,

  Екесце аркаютюн ко,

  Ехицин камк Ко ворпэс

  Еркинс ев еркир

  Зхац мер ханапазорян

  Ев тох мез зпартис мер,

  Ворпес ев менк тохуменк

  Ев ми танир змез и порцутян,

  Аил пркир и чарэн,

  Зи ко э аркаютюн

  Ев парк Хавитанс . Амэн

  (перед входом в церковь)

  зхахахутюн ко тур мез ханапаз, зкез ахачеемк

  Екехецин еллелу атен

  Згорцс дзерац мероц ухих ара и мез, Тер

  Ев згорцс мтац мероц хаджохеа мез Тер

  Тер им Аствац, Тер Барерар, ду пахпане зис аис гишер, тур хорс ев морс кянк еркар ев ерджаник хангист орер.

  Տաճար Աստուծո և բնակարան Սուրբ Հոգու, որ քո սուրբ ավազանով կանչվեցի երկնավոր Հոր որդեգրության, այսօր քո մեջ կամեցավ պատարագվել Գառն անարատ:

  Եվ ես եկել եմ քո դռների առջև ու աղաչում եմ քեզ. մաքրի՛ր ինձ վերստին լվացմամբ և սրբի՛ր մեղքերից, արժանի դարձրու քո սուրբ սեղանի առջև երկրպագության մտնելու։ Ամեն:

  Вор твел эс мез бари hайр ев сирох майр,

  тур мез шнорк, аненк ахотк, линенк анhог,

  апренк хелок, паркешт у hез ев сиренк Кэз. Амэн.

  О великий Господь,

  даровавший нам доброго отца и любящую мать.

  Даруй нам благодать творить молитву, не быть бездушными,

  жить послушными и покорными и любить Тебя. Аминь.

  Молитва к Пресвятой Богородице

  мне интересно, эта молитва всегда сопровождается с молитвой «Хайр мэр» кат это есть у католиков (Богородице Дево, Радуйся Мария) или у армян нет такой молитвы?

  Обсуждения

  Молитвы на армянском.

  23 сообщения

  (на армянском языке).

  ՍՈՒՐԲ ԵՂԻՑԻ ԱՆՈՒՆ ՔՈ։

  ԵԿԵՍՑԷ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ՔՈ,

  ԵՂԻՑԻ ԿԱՄՔ ՔՈ ՈՐՊԷՍ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՒ ՅԵՐԿՐԻ։

  ԶՀԱՑ ՄԵՐ ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ ՏՈՒՐ ՄԵԶ ԱՅՍՕՐ։

  ԵՒ ԹՈՂ ՄԵԶ ԶՊԱՐՏԻՍ ՄԵՐ,

  ՈՐՊԷՍ ԵՒ ՄԵՔ ԹՈՂՈՒՄՔ ՄԵՐՈՑ ՊԱՐՏԱՊԱՆԱՑ։

  ԵՒ ՄԻ ՏԱՆԻՐ ԶՄԵԶ Ի ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆ,

  ԱՅԼ ՓՐԿԵԱ ԶՄԵԶ Ի ՉԱՐԷ։

  ԶԻ ՔՈ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ

  ԵՒ ՓԱՌՔ ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ. ԱՄԷՆ։

  сурп ехици анун Ко,

  екесцэ аркаютюн Ко,

  ехицин камк Ко ворпэс hэркинс ев hэркри,

  ызhац мэр анапазорт тур мэз айсор,

  ев тох мэз ызпартис мэр,

  ворпэс ев мэк тохумк мэроц партапанaц,

  ев ми танир змез и порцутюн,

  айл пркя змез и чарэн,

  зи Ко э аркаютюн,

  ев зорутюн ев парк, hавитянс, Амэн.

  Լսիր այս ձայնն, ո՜վ Աստուած,

  Երկար կեանք տուր Հայրապետին,

  Երկար օրեր` հայոց Հօր:

  Տէր, անսասան պահիր Դու միշտ

  Քո իսկ հիմնած Մայր Աթոռ:

  Лэ’сир айс дзайнн, ов Аствац!

  Еркар кянq тур hайрапетин,

  Еркар орер hайоц hор.

  Тэр, ансасан паhир Ду мишт,

  Qо иск hимнац Майр Аtор.

  Услышь этот глас, о Бог!

  Долгую жизнь дай Патриарху,

  Долгие дни армян Отцу.

  Господь, незыблемым храни Ты всегда

  Тобой же основанный Мать Престол.

  (т.е. Первопрестольный Св. Эчмиадзин).

  К ИИСУСУ ХРИСТУ.

  К ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ.

  (молитва из Жамагира).

  Ev aghachum anarat Kuysid

  Barekhosir mer andzanc hamar

  Ev aghachir Miacin Vordut,

  phrkel mez phordzutyunic

  ev mer bolor vtangneric.

  ев агачум анарат Куйсид

  барехосир мер андзанц амар

  ев агачир Миацин Вордут

  пркел мез порцутиуниц

  ев мер болор втангнериц.

  Тебе молимся, Пречистая Дева,

  замолви слово и помолись за нас

  Сыну Твоему Единородному,

  чтоб избавил нас от искушения и

  грозящих нам бед.

  Вор твел эс мез бари hайр ев сирох майр,

  тур мез шнорк, аненк ахотк, линенк анhог,

  апренк хелок, паркешт у hез ев сиренк Кэз. Амэн.

  даровавший нам доброго отца и любящую мать.

  Даруй нам благодать творить молитву, не быть бездушными,

  жить послушными и покорными и любить Тебя. Аминь.

  – Ерехайс зинч хндре?

  – hАватк, hуйс, сэр ев мкртутюн.

  Мкртил ев ардаранал,

  србил и мехац азатил и дивац,

  ев цараел Астуцо.

  – Чего просит ребёнок?

  – Веры, надежды, любви и Крещения.

  Крещения и справедливости,

  очищения от грехов, освобождения от бесов

  и служения Богу.

  – Орhнеал э hарутюнн Кристоси.

  – Благословенно воскресение Христово.

  – Кристос и медж мер hайтнецав.

  ВО ВРЕМЯ СВЯТОЙ ЛИТУРГИИ.

  – Благословенно явление Христа.

  – Масн ев бажин ехици Сурб Патарагис.

  – Бажин им Аствац hавитеан.

  – Да будет Святой Литургии частица и доля.

  – Вечный Господь доля моя.

  – Са ехици кез и кавутюн ев и тохутюн мехац коц.

  – Да будет сие в очищение и прощение грехов твоих

  ЧАНАПАР ГНАЛУЦ АРАЧ.

  Тэр уххеа ев арачнордеа hогвоц мероц ев аменайн hаватацелоц –

  гнал и чанапарс хахахутеан ев и кеанс ардарутеан ев и кеанс hавитениц.

  Господи, управь и предводительствуй души наши

  и всех верующих идти дорогой мира и справедливости жизни к вечному бытию.

  Տե՛ր, փրկիր մեզ և քավիր մեր մեղքերը քո սուրբ անվան համար:

  Սուրբ և պատվական խաչիդ հովանու ներքո խաղաղությամբ պահիր Քեզ ապավինած և Քեզ վրա հույս դրած ժողովրդին:

  Փրկիր երևելի և աներևույթ թշնամիներից:

  Արժանի դարձրու գոհությամբ փառավորելու Քեզ Հոր և Սուրբ Հոգու հետ, հավիտյաններից հավիտյանս։ Ամեն:

  пркеа змез ев кавя змехс мер васн анван Ко Србо.

  Парспял паhеа зар и Кез запавинял ев зhусацял жоховурдс Ко ынд hованеав сурб ев патвакан хачивд

  Пркеа hеревели ев hанеревуйт тшнамвуйн.

  Аржанавореа гоhутеамб параворел зКез ынд hОр ев ынд Србо hОгвуйд,

  айжм ев мишт ев hавитянс hавитениц. Амэн.

  ВО ВРЕМЯ ТРЕВОГИ.

  Господи, спаси нас и очисти грехи наши ради имени Твоего Святого.

  Во здравии сохрани перед Собой уповающийся и надеющийся народ Твой

  под сенью святого и пречестного креста Твоего в мире.

  Упоси нас от видимых и невидимых врагов.

  Удостой с благодарностью Славить Тебя с Отцом и Духом

  ԱՆՀԱՆԳՍՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎՏԱՆԳԻ ԺԱՄԱՆԱԿ.

  Քո խաչի նշանով պահիր հոգիս ու մարմինս մեղսալից պատրանքներից,

  դիվային փորձություններից և մարդկանց անիրավություններից,

  հոգու և մարմնի դեմ ուղղված ամեն տեսակ վտանգներից:

  Տե՛ր, ողորմիր Քո արարածներին և ինձ՝ մեղավորիս:

  АНhАНГСТУТЯН ЕВ ВТАНГИ ДЕПКУМ.

  зhоги ев змармин им и патранац мехац,

  и пордзутеанц дивац ев и мардоц аниравац,

  ев hаменайн втангиц hогво ев мармно,

  ев вохормеа Ко арарацоц ев индз, базмамехис.

  ПРИ БЕСПОКОЙСТВИИ И ОПАСНОСТИ.

  сохрани душу и тело мое от грехов,

  соблазнов и против искушений и людей беззаконных

  и от всякой порчи души и тела

  и помилуй творения Твои и меня, многогрешнего.

  Քո խաչը մեզ ապավեն թող լինի, Տե՛ր Հիսուս:

  Այն ժամանակ մենք՝ Քեզ ապավինածներս, չենք ամաչի,

  այլ Քո մեծ զորությամբ, որպես լույսի որդիներ,

  կբերկրենք Քո աջ կողմում:

  Тэр hИсус, hоржам еревис парок hОр ынд ампс лусaворс.

  hАйнжам мек ми амaчесцук hусацеалкс и Кез,

  айл зорутеамб Ков мецав беркресцук ынд аджме Кумме,

  ворпес зордис лусо ев вордис твнджеан.

  УПОВАНИЕ НА КРЕСТ.

  когда явишься во славе Отца на облаках небесных.

  В час тот да не устыдимся надеждою на Тебя,

  силою Твоею великою проведи пред Тобою,

  ибо Ты есть Сын Света и Господин Дня.

  Եվ գոհությամբ փառավորենք Քեզ Հոր և Ամենասուրբ Հոգուդ հետ,

  այժմ, միշտ և հավիտյաններից հավիտյանս։ Ամեն:

  Այս աղոթքից հետո ասվում է տերունական աղոթքը, որից հետո.

  Խաղաղությամբ ճաշակենք կերակուրներն այս, որ պարգևվել են մեզ Տիրոջից:

  Օրհնյալ է Տերն Իր պարգևներով։ Ամեն:

  вор патрастеал э мез и Тэарне,

  орhнеал э Тэр и паргевс Юр. Амэн.

  Благословен Господи в дарах Своих. Аминь.

  Փառք Քեզ, Տե՛ր, փառք Քեզ, փառքի՛ Թագավոր, որ մեզ ուրախության կերակուր տվեցիր, և մեր սրտերը Քո ամենաբավ ողորմության լիությամբ լցրեցիր:

  Այժմ նաև Քո Սուրբ Հոգով լցրու մեզ, որպեսզի Քո առջև հաճելի լինենք Քեզ և ոչ՝ ամոթահար, քանզի Դու գալիս և հատուցում ես յուրաքանչյուրին ըստ իր գործերի:

  Եվ Քեզ է վայելում փառքն, իշխանությունն ու պատիվը, այժմ, միշտ և հավիտյաններից հավիտյանս։ Ամեն:

  Թող մեր Քրիստոս Աստվածն այս սեղանի լիությունն անպակաս դարձնի, որ մեզ կերակրեց ու լիացրեց,

  Նրան փառք հավիտյանս։ Ամեն:

  Փառք տիեզերքը Կերակրողին, որ մեզ կերակրեց ու լիացրեց,

  Նրան փառք հավիտյանս։ Ամեն:

  вор змез керакреац ев лиацуйц.

  Нма парк hавитеанс: Амэн:

  Տէր Աստուած մեր.

  որ շնորհեսցեր մեզ հանգիստ

  քնոյ ի խաղաղութեամբ:

  Տուր մեզ, Տէր. զառաջիկայ

  Լոյս ճշմարիտ Քրիստոս.

  որ լուսաւորես զամենայն մարդ,

  լուսաւորեա զիս՝ զխաւարեալս

  մեղօք. բաց զաչս իմոյ եւ

  հաստատեա յերկիւղ ի սէր պատուիրանաց Քոց:

  Зкен гоанамк, Тэйр Аствац мер,

  воршнорецер мез hангист кно хахахутеамб.

  Тур мез, Тейр, зарачика орс хахахутеамб анцуцанел:

  Луйс чшмарит Кристос, вор лусаворес заменайн мард,

  лусавореа зис зхавареалс мехок;

  бац зачс имо ев hастатеа hеркюх и сер патвиранац Коц:

  Armenian Poetry

  Отче наш на русском и армянском языке

  Отче наш на армянском языке:

  ՀԱՅՐ ՄԵՐ ՈՐ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՍ, ՍՈՒՐԲ ԵՂԻՑԻ ԱՆՈՒՆ ՔՈ։ ԵԿԵՍՑԷ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ՔՈ, ԵՂԻՑԻ ԿԱՄՔ ՔՈ ՈՐՊԷՍ ՅԵՐԿԻՆՍ ԵՒ ՅԵՐԿՐԻ։ ԶՀԱՑ ՄԵՐ ՀԱՆԱՊԱԶՈՐԴ ՏՈՒՐ ՄԵԶ ԱՅՍՕՐ։ ԵՒ ԹՈՂ ՄԵԶ ԶՊԱՐՏԻՍ ՄԵՐ, ՈՐՊԷՍ ԵՒ ՄԵՔ ԹՈՂՈՒՄՔ ՄԵՐՈՑ ՊԱՐՏԱՊԱՆԱՑ։ ԵՒ ՄԻ ՏԱՆԻՐ ԶՄԵԶ Ի ՓՈՐՁՈՒԹԻՒՆ, ԱՅԼ ՓՐԿԵԱ ԶՄԵԶ Ի ՉԱՐԷ։ ԶԻ ՔՈ ԱՐՔԱՅՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԶՕՐՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՓԱՌՔ ՅԱՒԻՏԵԱՆՍ. ԱՄԷՆ։

  hАйр мэр, вор hэркинс ес, сурп ехици анун Ко, екесцэ аркаютюн Ко, ехицин камк Ко ворпэс hэркинс ев hэркри, ызhац мэр анапазорт тур мэз айсор, ев тох мэз ызпартис мэр, ворпэс ев мэк тохумк мэроц партапанaц, ев ми танир змез и порцутюн, айл пркя змез и чарэн, зи Ко э аркаютюн, ев зорутюн ев парк, hавитянс, Амэн.

  Внимание! Форум АГАПЕ-ДИАЛОГ перенесен на адрес http://evangelie.cn/

  Часовой пояс: UTC + 3 часа

  Армянские молитвы (для русскоязычных).

  Зарегистрирован:
  03-10, 09:36

  hайр мер, вор hеркинэс ес,

  сурб ехhици анун Кhо.

  Екесцe аркhаютhюн Кhо,

  ехhицин камкh Кhо ворпес hеркинэс ев hеркри.

  эЗhац мер hанапазорд тур мез айсор,

  ев тhох мез эзпартис мер,

  ворпес ев мекh тhохhумкh мероц партапанaц,

  ев ми танир эзмез и пhорцутhюн,

  айл пhэркя змез и чарен.

  Зи Кhо э аркhаютhюн ев зорутhюн

  ев пhаркh, hавитянэс, Амен.

  Армянская Апостольская Церковь.

  Зарегистрирован:
  03-10, 09:36

  Лэсир айс дзайнн, ов Аствац!

  Еркар кянкh тур hайрапетин,

  Еркар орер hайоц hор.

  Тер, ансасан паhир Ду мишт,

  Кhо иск hимнац Майр Атhор.

  Услышь этот глас, о Бог!

  Долгую жизнь дай Патриарху,

  Долгие дни армян Отцу.

  Господь, незыблемым храни Ты всегда

  Тобой же основанный Мать Престол.

  (т.е. патриаршу кафедру Первопрестольного Эчмиадзина).

  Армянская Апостольская Церковь.

  Зарегистрирован:
  03-10, 09:36

  hоржам еревис парок hор энд ампэс лусaворэс.

  hайнжам мек ми амaчесцук hусацеалкэс и Кез,

  айл зорутямб Ков мецав беркресцук энд аджме Кумме,

  ворпес зордис Лусо ев вордис тэвенджян.

  когда явишься во славе Отца на облаках светлых.

  В час тот мы да не устыдимся надеящиеся на Тебя,

  но силою Твоею великою поставь у десницы Твоей,

  как сынов Света и сынов Дня.

  Армянская Апостольская Церковь.

  Зарегистрирован:
  03-10, 09:36

  ДАСН СКСЕЛУЦ АРАДЖ.

  тур индз зимастуцюн збарис хорил

  ев хосил ев горцел араджи Ко hаменайн жам.

  И чар хорhрдоц и баниц ев и горцоц пркеа зис ев вохормеа

  Ко арарацоц ев индз, базмамехис: Амэн:

  ПЕРЕД НАЧАЛОМ УРОКА.

  Дай мне мудрости ежечасно думать,

  говорить, и творить добро перед Тобою.

  От злых помыслов, слов и дел избавь меня

  и помилуй создания Твои и меня многогрешнего. Аминь.

  Армянская Апостольская Церковь.

  Зарегистрирован:
  03-10, 09:36

  пркеа змез ев кавя змехс мер васн анван Ко Србо.

  Парспял паhеа зар и Кез запавинял ев зhусацял жоховурдс Ко

  ынд hованеав сурб ев патвакан хачивд Ко и хахахутян.

  Пркеа hеревели ев hанеревуйт тшнамвуйн.

  Аржанавореа гоhутеамб параворел зКез ынд hОр ев ынд Србо hОгвуйд,

  айжм ев мишт ев hавитянс hавитениц. Амэн

  ВО ВРЕМЯ ТРЕВОГИ.

  Господи, спаси нас и очисти грехи наши ради имени Твоего Святого.

  Во здравии сохрани перед Собой уповающийся и надеющийся народ Твой

  под сенью святого и пречестного креста Твоего в мире.

  Упоси нас от видимых и невидимых врагов.

  Удостой с благодарностью Славить Тебя с Отцом и Духом Святым.

  Ныне и присно и во веки веков. Аминь

  Армянская Апостольская Церковь.

  Зарегистрирован:
  03-10, 09:36

  ЧАНАПАР ГНАЛУЦ АРАЧ

  Тэр уххеа ев арачнордеа hогвоц мероц ев аменайн hаватацелоц –

  гнал и чанапарс хахахутеан ев и кеанс ардарутеан ев и кеанс hавитениц.

  Господи, управь и предводительствуй души наши

  и всех верующих идти дорогой мира и справедливости жизни к вечному бытию.

  Армянская Апостольская Церковь.

  Зарегистрирован:
  03-10, 09:36

  ГОРЦ СКСЕЛУЦ АРАЧ.

  ев згорцс мероц hаджохеа мез.

  арнел зардарутюн, хосил зчшмартутюн,

  ирел зсрбутюн ев ател захтехутюн,

  хоторил и чареац ев гнал и чанапарс бареац.

  ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДЕЛА

  сделай праведными дела рук наших

  и успех ниспошли делам нашим.

  творить справедливость, говорить истину,

  любить святость и сокрушать нечистое,

  защищаться от злого и идти путями добродеяния.

  Армянская Апостольская Церковь.

  Зарегистрирован:
  03-10, 09:36

  (перед входом в церковь).

  зхахахутюн Ко тур мез hанапаз, Зкез ахhачеемк: Амэн.

  ЕКЕХЕЦУЦ ДУРС ГАЛИС

  (перед выходом из церкви).

  ев зеркрпагус анванд Кум паhеа и хахахутеан: Амэн:

  Армянская Апостольская Церковь.

  Зарегистрирован:
  03-10, 09:36

  и патранац нора, и хорhрдоц нора, и гнациц нора, и чар камац нора,

  и чар hрештакац нора, и чар паштонеиц нора, и чар камарарац нора,

  ев hаменаин чар зорутене нора, hражарелов hражаримк.

  и обольщений его, и всех мыслей его, и от всех путей его, и от злой воли его,

  и от злых ангелов его, и от злых служителей его, и от злых приспешников его,

  и от всей злой силы его, отрицая отрекаемся.

  Армянская Апостольская Церковь.

  Зарегистрирован:
  03-10, 09:36

  – Орhнеал э hайтнутюнн Кристоси.

  – Благословенно воскресение Христово.

  Армянская Апостольская Церковь.

  Зарегистрирован:
  03-10, 09:36

  МАХТАНК СУРБ hОГИ АСТЦУН

  анчайр зорутюн, аhе мецутюн.

  Анбав бнутюн. Луйс луйсиц,

  Воги барцреали, паткер анпопох,

  парз, анзннели. Арарийч вогинери,

  стегцог марминнери, ануйн паштели,

  чшмарийт, бари, анехцанели.

  hОр hэт эакиц ев Тер болори,

  агачум енк аhа йндунир Кез

  даваногнерис еркрпагутюнн и hачутюн Кез.

  ГОСПОДУ СВЯТОМУ ДУХУ

  Несказанная мощь! Грозное величие!

  Свет от света! Дух Всевышнего!

  Лик неизменный, явный, несозерцаемый.

  Творец душ! Создатель тел!.

  Имя восславляемое, истинное, чистое!

  Сосуществующий с Отцом, молим Тебя,

  вот, прими поклонение

  верящих в Тебя в усладу Тебе!

  Армянская Апостольская Церковь.

  Зарегистрирован:
  04-10, 12:08

  Откуда:
  Святая Земля – Эрец Исраэль

  Зарегистрирован:
  03-10, 09:36

  Спасибо за тёплые слова.

  Всё, что не понятно Вы спросите и мы постараемся перевести.

  Армянская Апостольская Церковь.

  Зарегистрирован:
  21-11, 21:07

  – Орhнеал э hайтнутюнн Кристоси.

  – Благословенно воскресение Христово.

  Кристос цнав ев hайтнецав.

  – Благословенно явление Христа.

  Зарегистрирован:
  01-10, 20:46

  Служитель Армянской Апостольской Церкви

  Часовой пояс: UTC + 3 часа

  Кто сейчас на конференции

  Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

  Вы не можете
  отвечать на сообщения

  Вы не можете
  редактировать свои сообщения

  Вы не можете
  удалять свои сообщения

  Ссылка на основную публикацию